Πρωτάθλημα Αττικής Δρόμου Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Γυναικών, Νεανίδων και Μάστερς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΤΟΜ. ΧΡΟΝ. & ΑΝΤΟΧΗΣ 2015
Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Γυναικών, Νεανίδων και Μάστερς

Η Ένωση Ποδηλατικών Σωµατείων Κέντρου (Ε.ΠΟ.Σ.Κ.) προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος Αττικής ∆ρόµου Ατοµικής Χρονοµέτρησης & Αντοχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους που ακολουθούν:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
• Σάββατο 9/5/2015 και ώρα 14.00, αγώνισµα Ατοµικής Χρονοµέτρησης µε εκκινήσεις διαδοχικά για τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων, Μάστερς, Εφήβων, Νεών και Ανδρών

• Κυριακή 10/5/2015, αγώνισµα Αντοχής µε ώρα εκκίνησης: – 10.00 για την κατηγορία Μάστερς – 10.05 για τις κατηγορίες Γυναικών και Νεανίδων – 12.30 για τις κατηγορίες Νεών και Ανδρών – 12.35 για την κατηγορία Εφήβων

ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ:
• ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαλακάσα-Αυλώνα, ΒΑ Αττική

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ∆υτική Παράλληλη Οδός ΠΑΘΕ Αθηνών – Λαµίας (από Μαλακάσα έως Αυλώνα). Εκκίνηση από ΣΕΑ ΣΕΙΡΙΟΣ/Χώρος Πάρκινγκ (ΣΗΜ.Α) κατεύθυνση αγώνα προς Αυλώνα, αναστροφή (ΣΗΜ.Β) επιστροφή κατεύθυνση προς Μαλακάσα αναστροφή (ΣΗΜ.C), Τερµατισµός (ΣΗΜ.D).

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: – Γυναίκες, Νεανίδες, Μάστερς 14,2χλµ. (διαδροµή ως άνω) – Έφηβοι, Νέοι, Άνδρες 24,2χλµ. (διαδροµή ως άνω και επιπλέον ξανά προς Αυλώνα, αναστροφή στο ΣΗΜ.Β και τερµατισµός στο ΣΗΜ.D.)

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ:
• ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιπποκράτειος Πολιτεία (2η είσοδος Αγίας Τριάδας), ΒΑ Αττική

• ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Β’ είσοδος ΑΓ.ΤΡΙΑ∆ΑΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙ∆Ι – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ – Α ́ είσοδος ΑΓ.ΤΡΙΑ∆ΑΣ – Β ́ είσοδος ΑΓ.ΤΡΙΑ∆ΑΣ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: ( 1 σ τ ρ ο φ ή = 7 , 8 χ λ µ . ) – Γυναίκες, Νεανίδες και Μάστερς 78 χλµ. ( 1 0 σ τ ρ ο φ ε ́ς ) – Έφηβοι 85,8 χλµ. ( 1 1 σ τ ρ ο φ ε ́ς ) – Άνδρες, Νέοι 110,5 χλµ. ( 1 3 σ τ ρ ο φ ε ́ς )

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Στον χώρο εκκίνησης 45’ πριν την εκκίνηση των αγώνων. Στο ίδιο σηµείο θα λειτουργεί 2 ώρες πριν την εκκίνηση η Γραµµατεία των αγώνων, για υπογραφές των αθλητών στο Φ.Α. και παραλαβή των αριθµών αγώνα. Οι ποδηλάτες που εγκαταλείπουν τον αγώνα υποχρεούνται να επιστρέψουν τους αριθµούς συµµετοχής τους στη Γραµµατεία. Η Γραµµατεία θα παρακρατεί τα δελτία των συµµετεχόντων µέχρι την λήξη των αγώνων, όποτε και θα επιστραφόνται στον εκπρόσωπο της οµάδας µε ταυτόχρονη επιστροφή των αριθµών αγώνα, όλων των αθλητών της οµάδας που τερµάτισαν.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ηλώσεις συµµετοχής αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση της συνηµµένης φόρµας δήλωσης συµµετοχής µέχρι την Τετάρτη 6/5/2015 µε e-mail στο eposkbike@gmail.com

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Ξεχωριστές απονοµές για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω, ανεξαρτήτως πιθανής σύµπτυξης αυτών (σε κοινή κατάταξη µε άλλη κατηγορία) στο χώρο τερµατισµού 20’ µετά τον τερµατισµό όλων των αθλητών-τριών.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 1ος, 2ος και 3ος Νικητής (-τρια) µετάλλιο και δίπλωµα, 4ος, 5ος και 6ος δίπλωµα, για όλες τις κατηγορίες.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες διεξάγονται µε τους Κανονισµούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και ειδικότερα αυτούς για την Ποδηλασία ∆ρόµου και τα αγωνίσµατα Ατοµικής Χρονοµέτρησης και Αντοχής. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σωµατεία – µέλη της Ε.ΠΟ.Σ.Κ. µε απεριόριστο αριθµό αθλητών.

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ: Σε όλες τις κατηγορίες, οι συµµετέχοντες θα χρησιµοποιούν ως µέγιστο, το ανώτατο ανάπτυγµα της κατηγορίας τους όπως αυτό ορίζεται από τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Π. Ο έλεγχος θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αγωνοδίκου Επιτροπής πριν και/ή µετά τους αγώνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση, που η κατηγορία Νεανίδων συγχωνευτεί (για λόγους κατάταξης) µε τις Γυναίκες, οι Νέανιδες αθλήτριες θα έχουν το µέγιστο ανάπτυγµα της κατηγορίας που θα συγχωνευτούν. Αντίστοιχα θα ισχύσει και σε περίπτωση συγχώνευσης της κατηγορίας Εφήβων µε αυτή των Ανδρών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Στο αγώνισµα της Ατοµικής Χρονοµέτρησης, λόγω της φύσης του αγώνα, θα επιτραπεί όχηµα συνοδείας για κάθε αθλητή από κάθε οµάδα. Εντός της διαδροµής, θα επιτραπούν µόνο αυτοκίνητα, που θα φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης «συνοδείας» που θα παρέχει η Ε.ΠΟ.ΣΚ. Για λόγους ασφάλειας, κάθε οµάδα θα λάβει µέχρι τέσσερα (4) σήµατα, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων των κατηγοριών. Σειρά Εκκίνησης: Η σειρά εκκίνησης θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσµάτων από το Πρωτάθληµα Αττικής Ατοµ. Χρον/σης 2014 των αντίστοιχων κατηγοριών, µε τους 10 καλύτερους/ες αθλητές/τριες ανά κατηγορία να ξεκινούν τελευταίοι και µε τους υπόλοιπους µε τυχαία σειρά, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις των οµάδων. Οι σειρές εκκίνησης θα ανακοινωθούν µια ηµέρα πριν την έναρξη των αγώνων και έκτοτε δε θα ισχύει καµιά προσθήκη/αλλαγή ή ακύρωση συµµετοχής.

• Στο αγώνισµα Αντοχής, λόγω της µορφής του αγώνα και για λόγους ασφαλείας, δε θα επιτραπούν οχήµατα συνοδείας των οµάδων εντός του αγώνα. Οι αθλητές/τριες θα καλύπτονται από οχήµατα/ουδέτερα σέρβις. Ποδηλάτης-ισσα που κλείνεται γύρο από τον προπορευόµενο της κατηγορίας του, θα αποχωρεί από τον αγώνα, µε τις εντολές της Αγωνοδίκου επιτροπής. Τροφοδοσία/Υδροδοσία: Εκτός από τα οχήµατα/ουδέτερα σέρβις µέσα στον αγώνα, θα υπάρχουν και 2 (δύο) σταθερά σηµεία, το ένα λίγο πριν το χώρο της εκκίνησησης/τερµατισµού και το άλλο περίπου στο µέσον της διαδροµής, οπού θα γίνεται τροφοδοσία/υδροδοσία/σέρβις µε την σύµφωνη γνώµη του Αλυτάρχη των αγώνων και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΟΠ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Οι διοργανωτές, σε συνεννόηση την Αγωνόδικο Επιτροπή και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, έχουν το δικαίωµα να συµπτύξουν κατηγορίες σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Π. και να τροποποιήσουν το πρόγραµµα και τη διαδροµή των αγώνων. Πιθανές τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στο Τεχνικό Συνέδριο κάθε αγώνα. Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αποφασίζεται επιτόπου από τη Αγωνόδικο Επιτροπή. Οι αθλητές (-τριες) συµµετέχουν στους αγώνες αποκλειστικά µε δικιά τους ευθύνη και ο διοργανωτής δεν έχει καµία υποχρέωση για κάθε ενδεχόµενο ατύχηµα, τραυµατισµό ως και φθορά ή απώλεια αγωνιστικού υλικού, ενδυµάτων κλπ.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Άρθρα που ίσως σας ενδιαφέρουν:

Τα σχόλια σας

comments

Leave a Comment


7 − = 3

Email
Print
WP Socializer Aakash Web