Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ποδηλασίας MTB-BMX-Δρόμου

«Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ποδηλασίας στα αγωνίσματα ΒΜΧ, MOUNTAINBIKE, ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ, ΑΝΤΟΧΗΣ, Γενικών Λυκείων – ΕΠΑ.Λ Σχολικού έτους 2014-2015»

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, έχοντας υπόψη :

α) την 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ1497/τ.Β/1-11-05) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α «Περί Αθλητικών Δραστηριοτήτων των Σχολείων Δ/θμιας & Π/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 (ΦΕΚ16/τ.Β’713-1-2006), 132571/Γ4/8-12-2006 (ΦΕΚ1830/τ.Β’ 714-12-2006), 29348/Γ4/16-3-2009 (ΦΕΚ. 545/τ.Β’/24-3-2009), 27750/Γ4/10-03-2010 (ΦΕΚ 365 τ.Β’/31-03-2010), 45379/Γ4/13-04-2011 (ΦΕΚ 582 τ.Β’/ 13-04-2011) & 141081/Γ4/11 (ΦΕΚ 2794 τ.Β’/8-12-2011) αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

β) την υπ΄αριθμ.2/62978/0022/19-12-2005 Κοινή Υ.Α «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» (Φ.Ε.Κ. 1870/τ.Β’/30-12-2005) και (ΦΕΚ 200/τ.Β/13-02-06) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 18780/Γ4/21-02-2006

10) υπ. αριθμ 2/5472/0022 Απόφαση περί Δαπανών Σχολικών Αγώνων (Φ.Ε.Κ. 224/Τβ’/5-2-2014)

γ) την168125/Γ4/16/10/2014 Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων και Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2014-2015».

δ) την απόφαση 37/02-01-2015 του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ : ΩΑΠΞ9- 886) «Μεταφορά Πιστώσεων στον ΚΑΕ 5272 ΕΦ 182 έτους 2015»

ε) την Φ.14.2/829/21/1/2015 έγκριση για δέσμευση πίστωσης ύψους 17,000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ειδικός φορέας 182-21(Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου) ΚΑΕ 5272, οικονομικού έτους 2015

στ) την42247/δ5/13-3-2015 /Δνση Φυς, Αγωγής/ΥΠΠΑΙΘ για «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ποδηλασίας Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. έτους 2014-2015»»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Ποδηλασίας μαθητών-μαθητριών στα αγωνίσματα, Δρόμου (αντοχή, χρονόμετρο) , ΜΤΒ ( Κρός Κάντρυ ολυμπιακής μορφής Cross country-xco)

και ΒΜΧ, Γενικών Λυκείων – ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :

Σάββατο 25-4-2015

1.Ώρα 11:00 πµ : αγώνας BMX (μαθητές –μαθήτριες) στις εγκαταστάσεις του MinoanCamp.

 1. Ώρα 15:30: Αγωνας ΜΤΒ(mountain bike) (μαθητές –μαθήτριες) στον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων του MinoanCamp στις Μελέσες Ηρακλείου.

Η εκκίνηση θα γίνει από τις εγκαταστάσεις του MinoanCamp

Κυριακή 26/4/2014

1. ώρα 11:00 πµ Αγώνας ΑΝΤΟΧΗΣ(μαθητές μαθήτριες) στην κυκλική διαδρομή : Μονή Επανωσήφη – Διακλάδωση Επαρχ οδού Ηρακλείου – Χάρακα – Διακλάδωση Μεταξοχωρίου – Μεταξοχωρι – Μονή Επανωσήφη.

10 στροφές για τους μαθητές

6 στροφές για τις μαθήτριες

2.Ώρα 3:30 μμ: Αγώνας ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ( μαθητές ,μαθήτριες ) στην ίδια διαδρομή

2 στροφές για τους μαθητές

1 στροφή για τις μαθήτριες

Η εκκίνηση και τερματισμός , είσοδος Μονής Επανωσήφη

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 1. ΜΤΒ και ΒΜΧ (πίστα ολυμπιακών προδιαγραφών) MinoanCamp 23o χιλ Εθν. Οδ Ηρακλείου- Βιάννου. (νέος δρόμος παραπλεύρως Οινοποιείου Πατεργιανάκη)
 2. Αγωνίσματα δρόμου και χρονομέτρου Αφετηρία και τερματισμός, είσοδος Μονής Επανωσήφη

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες Λυκείων που έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 – 98 – 99 και 2000 με απεριόριστο αριθμό συμμετοχών το κάθε σχολείο. Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑΛ τις 164 απουσίες αντίστοιχα.

Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε μία φάση και κάθε μαθητής –τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα αγώνισμα.

Στους αγώνες μετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

 1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).

Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :

α. Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

β. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου.

γ. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή, που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο.

 1. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2 ) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του σχολείου.

 2. Δελτίο αθλητή, από την Ε.Ο.Π, στην Ποδηλασία (μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από Δημόσια υπηρεσία).

 3. Η Κατάσταση Συμμετοχής (Υπόδειγμα 4 & 4α) όπου αναγράφονται:

 • Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας

 • Όνομα πατέρα μητέρας

 • Έτος γέννησης

 • Σχολείο που φοιτά

 • Αριθμός μητρώου μαθητή

 • Τάξη

 • Το ονοματεπώνυμο συνοδού δεν είναι απαραίτητο και καλύπτεται από το υπόδειγμα 9.

Οι καταστάσεις σφραγίζονται και υπογράφονται από την οικεία Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής (Υποδείγματα 2,4, 4α) θα κατατεθούν κατά την Τεχνική Σύσκεψη.

 1. Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι μαθητές-τριες θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα του δρόμου,(αντοχής και χρονομέτρου) , ΜΤΒ(mountain bike), ΒΜΧ σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας .

ΔΡΟΜΟΣ

Αγώνισμα αντοχής : Ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή περίπου100 χλμ για τους μαθητές

Αγώνισμα αντοχής : Ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή περίπου 60 χλμ για τις μαθήτριες

Αγώνισμα χρονομέτρου: Ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή περίπου 20 χλμ για τους μαθητές

Αγώνισμα χρονομέτρου: Ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή περίπου 10 χλμ για τις μαθήτριες

Στα αγωνίσματα του δρόμου, χρονομέτρου, δεν επιτρέπεται η χρήση αεροδυναμικών βοηθημάτων όπως: κράνη σταγόνες, κλειστοί τροχοί, ή τροχοί με ακτίνες από ανθρακονήματα, αεροδυναμικές μπάρες.

ΜΤΒ(mountain bike)

Αγώνισμα: Κρός Κάντρυ Ολυμπιακής μορφής (cross country-xco):

1 ωρα για μαθητές – τριες

Σε κυκλική διαδρομή μήκους 4 χλμ.

ΒΜΧ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της Υ.Π. Γ4/112843/14-10-2005παρ. 15.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ε.Ο.Π, με βάση το Διεθνή κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας για κάθε αγώνισμα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί μία (1) ώρα πριν από τη τέλεση του κάθε αγωνίσματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Αγώνων

Σάββατο 25-4-2015

10:00 Τεχνική Σύσκεψη

11.00 Αγώνας Αγώνας ΒΜΧ(μαθητές – μαθήτριες)

14.30 Τεχνική Σύσκεψη

15.30 Αγωνας ΜΤΒ(mountain bike) (μαθητές –μαθήτριες)

Κυριακή 26-04-2015

10:00 Τεχνική Σύσκεψη

11:00 Αγώνας αντοχής (μαθητές – μαθήτριες)

14:30 Τεχνική Σύσκεψη

15.30 Αγώνας χρονομέτρου (μαθητές – μαθήτριες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη, θα αποφασίζει επί τόπου και τελεσίδικα, η αγωνόδικος επιτροπή. 

Ιατρική κάλυψη από ΟΕΣΑ Ηρακλείου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τα Υποδείγματα 4 – 4α θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο grfa@dide.ira.sch.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24-04-2015 και ώρα 14.00.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Άρθρα που ίσως σας ενδιαφέρουν:

 • Δεν βρέθηκαν σχετικά άρθρα

Τα σχόλια σας

comments

Leave a Comment


+ 2 = 10

Email
Print
WP Socializer Aakash Web